BCG on Facebook

Next event:
Event
BCG Kamp:

Results VBL
Login:
Wachtwoord:
De belangrijkste pijlers van het BCG sportief beleid

 

  1. Wij willen een kindgericht jeugdbeleid.

Onze trainingen worden aangepast aan de noden van het kind. Alle technische, tactische en sociale elementen die deel uitmaken van het jaarplan, behoren leeftijdsgericht te worden aangeleerd. Onze trainers hebben een duidelijke sociale deal: onze spelertjes dienen zich in de eerste plaats te vermaken met basketbal (basketbal als een tof "spel", leren samen spelen met andere kinderen, ...). Dit "vermaak" is echter maar een "tool" om onze spelers op te leiden tot volwaardige basketters.

  1. Kinderen hebben recht op pedagogisch verantwoorde begeleiding.

Wij zoeken en vormen competente jeugdtrainers voor onze spelers. De club investeert dan ook in zijn trainers. Er wordt verwacht van onze trainers zoveel mogelijk baskettechnisch als - tactisch geschoold zijn. Concreet betekent dit dat zij ofwel een opleiding in de lichamelijke opvoeding hebben gehad ofwel de trainerscursussen bij de Vlaamse Trainersschool van BLOSO hebben gevolgd. We verwachten van onze trainers dat ze voldoende interesse voor de sport aan de dag leggen en zich in de mate van het mogelijke dan ook regelmatig bijscholen. ( clinics, literatuur, …). De Grimbergse trainers komen op regelmatige basis samen en evalueren hun werk, ze bereiden sportieve initiatieven voor en rapporteren dit aan de sportieve cel, die op zijn beurt het bestuur informeert over het sportieve verloop binnen de club.

  1. Wij willen de jeugdcompetities zoveel mogelijk relativeren.

Vooral bij minibasket (lees: basketschool, microben, benjamins) is de basisvorming, het aanleren van basisvaardigheden van primordiaal belang. Trainers dienen te investeren in spelers. Het winnen van een wedstrijd mag daarom geen doel op zich zijn. Dit impliceert bijvoorbeeld dat elke speler recht heeft op een minimum aan speeltijd. Onze coaches dienen zich daaraan te houden. De start van een competitie en het beëindigen hiervan, (en de bijhorende trainingen) zijn slechts onderdeel uit van een uitgeschreven jeugdprogramma dat elke trainer-coach voor de seizoensstart heeft gekregen.

  1. Zowel een leeftijdsgebonden als niveaugebonden indeling mogelijk maken.

Zowel de leeftijd als het niveau kunnen het uitgangspunt zijn voor het indelen van de groepen of ploegen. Uiteraard zijn we in eerste instantie gebonden aan het indelen van onze groepen op basis van de leeftijd om de deelname aan de verschillende competities mogelijk te kunnen maken. Dit betekent dat onze trainers vaak te maken krijgen met heterogene groepen. Niet iedereen begint immers op dezelfde leeftijd te basketten. Niet iedereen heeft dezelfde talenten. Met de bedoeling homogenere ploegen samen te stellen, kan een indeling op niveau een oplossing bieden.

  1. Seniorcompetities met als doel iedere speler op zijn of haar niveau te kunnen laten groeien

BC Grimbergen streeft er naar om seniorbasket te kunnen aanbieden op eenieders niveau met als hoofdbedoeling eigen jeugd de kans te geven door te groeien naar een volwaardige seniorspeler. Uiteraard kunnen en zullen externe spelers aangetrokken worden om een ploeg te versterken of aan te vullen indien nodig.

  1. De mening van onze spelers en hun ouders interesseert ons.

Uiteraard is de trainer of coach de spreekbuis voor zijn ploeg naar de sportievecel en het bestuur toe. Deze instanties staan steeds ter uwer beschikking voor vragen, opmerkingen of informatie. Tijdens de driemaandelijkse vergaderingen van de P.A.-raad (“Ploegafgevaardigden-raad”) is het tevens de bedoeling om als sportieve cel de gevoelsmatigheden van een ploeg binnen de club te kennen.

  1. Nevenactiviteiten zijn belangrijk om het sociaal karakter van de club te kunnen verzekeren.

Voor onze spelers gaat het om meer dan alleen maar basketten. Binnen een ploeg moet er een goede groepsgeest, een goede teamspirit zijn. Om deze te bevorderen zullen de club, de coaches of ploegverantwoordelijken elk seizoen één of meerder nevenactiviteiten organiseren, afhankelijk van ploeg tot ploeg. Dit kan gaan van een basketbalstage tot een avondje bowlen of het gaan bekijken van een basketbalwedstrijd in eerste nationale. Het is de bedoeling dat spelers zich goed voelen binnen de club en kunnen zijn wie ze zijn.

  1. We willen onze sport promoten binnen onze gemeente.
spacer
 
VBL Vlaams - Brabant
Contact:
Webmaster
Secretariaat
Sportieve Cel

VBL